Uppsatsguiden
Detta är kapitel 9 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 9: Uppsatsmall

En uppsats kan utformas som med hjälp av trattekniken. I de inledande avsnitten sätts uppsatsen in i ett större perspektiv. Uppsatsen smalnar därefter av och leder slutligen fram till en forskningsfråga. Teorin och empirin knyter sedan an till forskningsfrågan. I analysen och slutsatserna breddas uppsatsen på nytt genom att resultaten sätts in i en större helhet. I slutet av uppsatsen kan man exempelvis diskutera forskningsresultatets användning i ett större perspektiv.

Abstract

Innehållsförteckning

Introduktionskapitel

- Inledning
- Bakgrund
- Problemdiskussion
- Syfte/Problemformulering
- Forskningsfråga/or el. hypotes
- Eventuella avgränsningar

Metod

- Vetenskaplig utgångspunkt
- Val av metod
- Motiv för val av metod
- Alternativa metoder
- Användning av tidigare kunskaper
- Kritisk granskning av metoden

Teori
- Tidigare forskning
- Relevant teoribildning

Empiri/Egen undersökning
- Resultatredovisning
- Analys, resultat och tolkning

Slutsatser / Avslutande diskussion
- Rekommendationer
- Metodkritik

Referenser/Källförteckning
- Otryckta källor
- Tryckta källor

Bilagor
- Eventuell intervjuguide


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.