Uppsatsguiden
Detta är kapitel 22 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 22: Opposition

Oppositionen (dagligt tal opponeringen) hålls i slutet av uppsatsskrivandet och är ett krav för att få sin uppsats godkänd. Under oppositionen ska den som har skrivit uppsatsen (respondenten) bemöta kritik från en såkallad opponent. Opponenten är vanligtvis en annan student eller någon från fakulteten. Opponenten ska både framhålla styrkor och svagheter med uppsatsen. Det är viktigt att inte bara säga vad som är bra/dåligt utan också varför det är bra/dåligt. Istället för att föra en monolog bör du som opponent få igång en dialog med respondenten.

CHECKLISTA inför oppositionen

Försättsbladet
* är försättsbladet korrekt enligt skolans mall?
* Känns rubriken bra och informativ?

Abstract
* Sammanfattar den uppsatsen på ett bra sätt?
* är den är fristående dvs. inte en samling lösryckta meningar?
* Har den rätt längd (150-200 ord)?

Inledning och bakgrund
* är inledningen orienterande för läsaren?
* är inledningen intresseväckande?
* Får läsaren en bra överblick av problemområdet?

Problem och syfte
* Lyckas författarna motivera ämnesvalet och problemställningen?
* är syftet en precisering av problemdiskussionen?
* är syftet tydligt och välformulerat?
* är syftet möjligt att uppnå?
* Samband mellan problem och syfte?

Metod
* Nämns eventuella metodproblem och kritik mot metodvalet?
* Stämmer valet av metod in med valet av teori och vetenskapligt synsätt?

Teori, empiri & analys
* Matchar teorin och empirin varandra, hur är proportionen teori /empiri?
* är relevanta teorier med i teoriavsnittet?
* Förs en diskussion om de nämnda teorierna eller enbart en redovisning av dem?
* Proportionen teori / empiri

Empiri
* är redovisningen av empirin noggrann och logisk med hänsyn till syftet och metoden?
* Hur är undersökningen genomförd? Stämmer datainsamlingen med metodbeskrivningen?

Analys
* Har författarna använt sig väl av det empiriska materialet i analysen?
* Används de nämna teorierna för att tolka empirin?

Slutsatser / Slutdiskussion
* Finns det ett klart samband mellan syftet och slutsatserna?
* Uppfylls syftet?
* är resultat och slutsatser hållbara? Baseras de på analysen av empirin?
* Har författarna värderat och kritiserat de metoder som använts?
* Diskuteras begränsningar i undersökningen/datainsamlingen?
* Har författarna gett några förslag till fortsatt forskning?

Sakinnehåll
* är det faktamässigt korrekt?
* är redovisad data tillförlitlig och relevant?
* är figurer, tabeller och diagram korrekta?

ärlighet och kritisk distans
är det lätt att urskilja vad som är författarnas egna åsikter och vad som är hämtat från andra källor?
Har författarna en kritisk distans till teorier och slutsatser?

Språk
* är uppsatsen lättläst?
* Har man använt en korrekt meningsbyggnad?
* Stämmer fackuttrycken som används? är de förklarade för läsaren?


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.