Uppsatsguiden
Detta är kapitel 2 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 2: Att bedöma en uppsats

Alla institutioner har såklart egna kriterier för att bedöma och betygsätta uppsatser. Men det finns ett antal punkter som de flesta uppsatsskrivande kan tänka på. Dessa är tagna från Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet.

  1. Problematiseringsförmåga

Din förmåga att problematisera / att diskutera, formulera och motivera en problematik, att utforma och operationalisera forskningsfrågor, att uttrycka ett syfte, en avsikt.

  1. Vetenskaplig förmåga

Din förmåga att arbeta vetenskapligt / hur pass väl du förmår visa förtrogenhet med vetenskapsteoretiska och metodologiska resonemang samt tillämpa dessa resonemang i din forskning och i ditt skrivande.

  1. Teoretisk förmåga

Din förmåga att reflektera över, analysera och motivera den teori du valt att använda.

  1. Empirisk förmåga

Din förmåga att lägga upp, motivera och genomföra en empirisk undersökning.

  1. Analytisk förmåga

Din förmåga att empiriskt tillämpa olika teorier och begrepp / att använda teori och begrepp för att analysera ett empiriskt material.

  1. Kritisk förmåga

Din förmåga att förhålla dig kritiskt till olika typer av källmaterial, teoretiskt såväl som empirisk / till andras och egna idéer, tankar och resonemang.

  1. Kreativ förmåga

Din förmåga att självständigt tänka, experimentera och skapa / att producera ett forskningsbidrag innefattande såväl praktiska som teoretiska poänger.

  1. Strukturell förmåga

Din förmåga att strukturera ditt forskningsupplägg och din text.

  1. Skrivförmåga

Din förmåga att uttrycka dig i skrift / med tydlig storyline och omisskännlig röd tråd.

  1. Oppositionsförmåga

Din förmåga att genomföra ett oppositionsarbete.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.