Uppsatsguiden
Detta är kapitel 11 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 11: Metoden

Metoden är nödvändig för att läsaren ska kunna följa med i uppsatsen och kunna ta ställning till resultatet. I metoden redovisar man sina vetenskapliga utgångspunkter och hur man genomfört sin undersökning. Avsnittet bör svara på frågorna ”vilka metoder har använts för att samla in och välja ut material” samt ”vilka metoder ligger till grund för tolkningen och analysen av materialet”.

Vanliga avsitt i metodkapitlet

- Vetenskapssyn
Ex. Hermeneutiskt eller positivistisk utgångspunkt
- Val av metod
Ex. Induktiv eller deduktiv ansats, kvantitativ eller kvalitativ metod
- Motiv för val av metod
- Alternativa metoder
- Användning av tidigare kunskaper (teorier, modeller, utredningar)
- Kritisk granskning av metoden
Ex. reliabilitet och validitet


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.