Uppsatsguiden
Detta är kapitel 10 av uppsatsguiden. Nästa »

Kapitel 10: Introduktionskapitlet

Ger läsaren en överblick av forskningsområdet och uppsatsen som helhet. Inledningskapitlet ska också väcka läsarens intresse för uppsatsen. Introduktionskapitlet består vanligtvis av inledning och bakgrund som mynnar ut i en problemdiskussion, ett syfte och slutligen en frågeställning.

Begrepp och definitioner som används skall redovisas, speciellt om läsaren inte förväntas vara är förtrogen med dessa.

Inledning

Inledningen syftar till att ge läsaren svar på frågorna ”varför har man valt det specifika ämnet” och ”vad vill du uppnå med arbetet”. Inledningen bör ge en kortfattad bild av forskningsområdet.

Bakgrund

I den här delen återges bakgrunden till syftet och frågeställningen. En bra bakgrund underlättar förståelsen av resultaten som senare redovisas i uppsatsen.

Syftet

Själva syftet med uppsatsen ska redovisas tydligt och ge svar på hela avsikten med att skriva uppsatsen. Syftet kan vara av olika karaktär.

  1. Ett beskrivande syfte anger en vilja att avbilda en viss del av verkligheten.

Ex. Hur arbetar SIDA´s lokalkontor i Asien?

  1. Ett normativt syfte innebär att man även önskar uttala sig om hur något borde vara. Det kan till exempel vara rekommendationer till någon aktör.

Ex. Hur borde SIDA´s lokalkontor arbeta i Asien?

  1. Ett förklarande syfte anger att man både vill beskriva hur något är och varför det förhåller sig på det sättet.

Ex. Hur arbetar SIDA´s lokalkontor i Asien och varför har de valt det arbetssättet?

  1. Ett förståelseinriktat syfte anger att man vill undersöka vad olika företeelser betyder. Exempelvis genom att undersöka de bakomliggande motiven till människors handlande eller tolka ett visst fenomen.

Ex. Varför avbryter alltfler studenter sin högskoleutbildning?

  1. Syften kan slutligen vara teoriutvecklande eller teoripreciserande till sin karaktär. Vad man då avser är att utveckla teori där sådan ej föreligger eller i något avseende är otillfredsställande.

Ex. Hur förändras applicerbarheten av Porters fem krafts modell på Internet?

Frågeställning/ar eller hypotes

Syftet mynnar sedan ut i en frågeställning/ar eller en hypotes. Dessa och inga andra frågeställningar/hypoteser undersöks sedan i uppsatsen. Frågeställningar som kan besvaras med ja eller nej ska inte användas.

I anslutning till syftet kan man uppge eventuella avgränsningar i uppsatsen. Exempelvis ”vi kommer enbart att studera ungdomar i Stockholms området”.


Nästa kapitel »

Klicka här för att komma tillbaka till början av uppsatsguiden.